آیا وارد کردن ارتفاع دوربین درتوجیه با روش ترفیع نیاز است ؟

همانطور که قبلا بیان شد دو روش مختصاتی و ترفیع جهت توجیه دوربین وجود دارد. در روش مختصات ، ارتفاع دوربین نقش اصلی در محاسبه ارتفاع خط قراولروی دوربین دارد. این خط مبنای محاسباتی ارتفاع نقاط برداشتی می باشد. ارتفاع  خط قراولروی  برابر  با ارتفاع ایستگاه نقشه برداری مستقر بر روی آن به علاوه ارتفاع دوربین می باشد و از طرفی ارتفاع نقاط برداشتی از ایستگاه  از طریق  روش مثلثاتی ( زوایه قائم و فاصله افقی و ارتفاع قراولروی ) محاسبه می گردد در نتیجه  در روش مختصاتی،  به دلیل نقش مستقیم ارتافع دوربین در  محاسبه ارتفاع  خط قراولروی ، ارتفاعی کلیه نقاط برداشتی دچار خطا خواهند شود .  اما در روش ترفیع ارتفاع خط قراولروی که مبنای محاسبه ارتفاع نقاط است از ارتفاع نقاط معلوم به صورت محاسباتی  ( روش مثلثاتی ) بدست می آید . در نتیجه مستقل از ارتفاع دوربین می باشد. به عبارت دیگر در توجیه با روش  ترفیع،  از طریق ارتفاع خط قراولروی به ارتفاع ایستگاهای که  برو روی آن دوربین را مستقر کرده ایم خواهیم  رسید، و  اگر ارتفاع دوربین اشتباه  وارد شده باشد ، این اشتباه فقط روی محاسبه ارتفاع ایستگاهی که روی آن مستقر هستیم تاثیر خواهد داشت. که این موضوع تاثیری در ارتفاع نقاط برداشتی ندارد . می توان نتیجه گرفت که ارتفاع دروبین در روش ترفیع در محاسبه ارتفاع نقاط برداشتی اهمیت ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *