نقشه برداری ساختمان

نقشه برداری ساختمان با پیشرفت در ساخت، ساختمان ها بلند مرتبه ورشد صنعت ساختمان سازی  و همچنین ایجاد قوانین شهرسازی از سمت شهرداری ها، نیاز به نقشه بردار در این عرصه،به یک امر واجب و ضروی مبدل شده  است. از طرفی میتوان گفت که اکثر کارهای نقشه برداری که در شهر صورت میگیرد، مربوط به … ادامه خواندن نقشه برداری ساختمان