نقشه برداری ساختمان- تعیین رمپ – جانمایی نقشه معماری و سازه- پیاده سازی فنداسیون – تعیین برو کف و ….