گودبرداری ساختمان

بعد از جانمایی نقشه معماری و سازه بر روی نقشه وضع موجود و رفع مشکلات مربوطه ، نوبت به خاکبرداری فنداسیون ساختمان بر اساس نقشه سازه می باشد. لازم است در ابتدا متذکر شود که مبنا کار برای خاکبرداری و پیاده سازی  محل آکس ستون ،و محل چاله آسانسور ….  ، نقشه سازه  می باشد و  نقشه معماری بیشتر جهت داشتن دید کلی نسبت به پروژه و چک کردن می باشد. گودبرداری توسط بیل میکانیکی انجام می گیرد که باید میزان خاکبرداری یا همان عمق خاکبرداری مشخص گردد. جهت تعیین عمق گودبردای باید مبنای ارتفاعی ساختمان ( صفر صفر ساختمان یا کف ساختمان  ) تعیین گردد. بعد از تعیین صفر صفر بر اساس نقشه سازه عمق گودبرداری تعیین و در محدوده فنداسیون ساختمان، گودبرداری انجام  می گیرد.

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری مهرماه 1398

کد صفر صفر ساختمان

جهت تعیین کد صفر صفر از نقشه معماری استفاده می گردد. کد صفرصفر ، در نقشه معماری با علامت  تعیین می گردد. اکثراً کد صفرصفر در جلو درب اتومبیل رو یا درب ورود به ساختمان در نقشه معماری  مشخص شده است. کد صفرصفر ملاک ارتفاع طبقات و تعیین عمق خاکبرداری خواهد بود و ممکن است بسته به روش کار معماران متفاوت باشد . بطور کلی  چند حالت زیر ممکن است وجود داشته باشد :

 • محل دقیق کد صفر صفر بر روی نقشه مشخص و جلوی درب اتومبیل رو  بر روی نقشه معماری ذکر شده  و ساختمان داری یک بر باشد ( یک درب اتومبیل رو داشته باشد). در این مورد باید پاشنه درب ورودی از  تک لبه یا جدول و یا آسفالت به میزان 10 الی 20 سانتی متر بالاتر باشد تا از ورود آبهای سطحی  به درون ساختمان جلوگیری شود ( 10 الی 20 سانتیمتر به صورت تجربی می باشد  که من توصیه میکنم از 20 سانتی متر استفاده کنید. البته می توان از پاشنه درب های ساختمان نوساز در اطراف ملک نیز کمک بگیرید .). در نتیجه کد صفرصفر ساختمان برابر  با ارتفاع تک لبه ، آسفالت ، یا لبه جدول روبروی درب اتومبیل رو به علاوه 10 الی 20 سانتی متر می باشد. به عنوان مثال اگر کد ارتفاعی روی جدول با 100.20 باشد کد صفر صفر ساختمان 100.40می باشد. البته یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد اگر جدول روبروی درب اتومبیل رو دارای شیب باشد. بالاترین ارتفاع جدول در روبروی درب را ملاک قرار داده و با 10 الی 20 سانتی متر  جمع می کنیم .
 • اگر محل دقیق کد صفر صفر بر روی نقشه مشخص  و جلوی درب اتومبیل رو  بر روی نقشه معماری ذکر شده  و ساختمان داری بیش از یک بر و  یک درب اتومبیل رو  باشد. جهت تعیین کدصفرصفر در این نوع نقشه ها یک اصل کلی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود و آن این موضوع است که پاشنه هیچ درب اتومبیل رو نباید از ارتفاع معبر یا ، جدول و یا تک لبه پایین تر قرار بگیرد تا از ورود آبهای سطحی به ساختمان  جلوگیری شود وهمچنین  جلوی درب به صورت پله ای نباشد . در برخورد با این شرایط ممکن است چند رویکرد وجود داشته باشد : حالت اول ، ارتفاع هر دو درب اتومبیل رو  در نقشه معماری هم ارتفاع باشد ( به عنوان مثال هر دو صفر صفر باشد). در این شرایط ارتفاع جدول روبروی هر دو درب برداشت می شود و بالاترین ارتفاع ملاک قرار گرفته می شود  و به آن 10 الی 20 سانتی متر اضافه می گردد. توصیه  میگردد در این حالت اگر اختلاف ارتفاع جدول ها زیاد است از 10 سانتی متر استفاده گردد. حالت دوم: ارتفاع دو درب اتومبیل رو  در نقشه معماری هم ارتفاع نباشد . انتخاب ارتفاع مناسب در این حالت بستگی به اختلاف ارتفاع جدول روبروی این دو درب دارد. اگر اختلاف ارتفاع دو جدول با اختلاف ارتفاع دو درب تقریبا یکی باشد ، جدول با ارتفاع کمتر را ملاک قرار می دهیم و مقدار 10 الی 20 را به آن اضافه میکنیم . در غیر این صورت ، هر دو ارتفاع جدول را تست می کنیم و از روش صحیح  و خطا ، مناسبترین ارتفاع را با در نظر گرفت اصل کلی بیان شده در همین بند انتخاب می کنیم.
 • اگر محل دقیق کد صفر صفر بر روی نقشه مشخص نشده باشد و یا اگر مشخص شده باشد روبروی درب اتومبیل رو نباشد . جهت تعیین صفرصفر در این مورد ، به دلیل اینکه درب اتومبیل رو  جهت ورود ماشین باید فاقد لبه باشد و نمی توان پله ای اجرا شود ، باید مبنا قرار گرفته شود. در این شرایط ابتدا از ارتفاع جدول جلوی درب اتومبیل رو و با توجه به شرایط بالا به کد صفر صفر می رسیم  و سپس با کد صفر صفر نقشه معماری مقایسه کنید در صورت وجود اختلاف زیاد باید به مالک و یا معمار اطلاع داده شود . چون در صورت رعایت نکردن این مساله ممکن است در جلوی درب اتومبیل رو و یا جلوی درب ورودی اشخاص  پله ایجاد گردد. به عنوان مثال فرض کنید در نقشه معماری  جلوی درب اتومبیل رو، عدد +0.17  و در مقابل درب ورودی اشخاص 00  ، ارتفاع جدول جلوی درب اتومبیل رو 20/100 و جلوی درب اشخاص 95/99 باشد. در این حالت  باید به ارتفاع 20/100 به میزان 10 الی 20 سانتی متر اضافه گردد (مثلا  40/100)  تا به ارتفاع +0.17 برسیم سپس 17 سانتی متر کسر گردد تا به ارتفاع 0.00 برسیم ( ارتفاع 23/100) . اختلاف ارتفاع فی مابین جدول موجود با ارتفاع ساختمان بعد از ساخت در جلو درب ورودی اشخاص،28  سانتی متر است اگر این اختلاف زیاد باشد و نتوان آن را در پیاده رو از بین برد باعث ایجاد پله می گردد که برای مالک یک تخلف محسوب می شود و ممکن است در پایانکار به مشکل بخورد .

اکثر پروژه یا ساختمان ها در این سه حالت قرار می گیرند و یا میشود با تکیه بر دانشی که بر اساس این سه حالت حاصل می شود ، دیگر حالت ها را مدیریت کرد. نقشه زیر نمونه یک نقشه معماری را نشان می دهد که کد صفرصفر آن بیش از یک درب اتومبیل رو نشان می دهد.

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری مهرماه 1398

عمق گودبرداری

عمق گودبرداری برابر است با ارتفاع کفسازی + ارتفاع فنداسیون +ارتفاع بتن مگر .  کلیه پارمتر های مؤثر در عمق گودبرداری از نقشه فنداسیون موجود در نقشه های سازه قابل دسترسی می باشد.  در شکل زیر ارتفاع  فنداسیون یک ساختمان نشان داده شده است . فرض کنید در  نقشه معماری این ساختمان، کف تمام شده طبقه همکف برابر با 0.00=100.23+ می باشد. در تصویر زیر کد روی فنداسیون -0.50  می باشد در نتیجه عمق کف سازی 50 سانتی متر است ( 0.00-(-0.50)=50). ارتفاع فنداسیون و عمق بتن مگر به ترتیب 85  و 10  سانتی متر می باشد. در نتیجه عمق گود برداری برای ساختمان زیر برابر با 45/1 متر می باشد (50+85+10=145 CM).

 

 

 

 

 

 

نحوه خط تراز جهت گودبرداری

کد صفرصفر یکی از حساسترین مرحله نقشه برداری در ساختمان می باشد. بعد از تعیین کد صفرصفر ، محاسبه عمق گودبرداری  و پیاده سازی حدود فنداسیون( در بخش پیاده آکس ستون و فنداسیون شرح داده خواهد شد)، باید کد صفرصفر بر روی دیوار جهت گودبردرای علامت گذاری شوند که به این کار خط تراز می گویند. خط تراز در واقع انتقال کد صفر صفر نقشه معماری بر روی زمین می باشد. فرض کنید کد ارتفاعی صفر صفر ساختمان برابر با 0.00=100.23 می باشد. جهت خط تراز زدن ، دوربین را مستقر کرده و بعد از توجیه ،ارتفاع 23/100 را بر چهار طرف،  دیوارهای  اطراف ملک مشخص می کنید. سپس مالک یا مجری طرح می توان با استفاده از متر و داشتن عمق گودبرداری و بر اساس این خط تراز ها اقدام به گودبرداری با بیل میکانیکی کنند.  در برخی موارد به دلیل وجود موانع یا به دلیل عمق بالای گودبرداری نیاز است به جای صفر صفر ، کدهای دیگر بر روی دویواره ها منتقل شود . فرض کنید در همین مثال عمق گودبرداری برابر 5 متر باشد یعنی تراز کف گودبرداری برابر با          -5.00=95.23 می باشد. در این حالت مالک شروع به  گودبرداری تا عمق 3 متر می نماید و از نقشه بردار می خواهد در نوبت دوم ، خط تراز را در عمق -3.00 پیاده کند که باید در این حالت تراز 23/97  بر روی دیوار خاکبرداری شده، علامت گذاری شود.

 

خاکبرداری چاله آسانسور

یکی از اجزایی که در اکثر ساختمان با تعداد سقف بیشتر از 3 وجود دارد ، آسانسور می باشد. مکان آسانسور در فنداسیون به چاله آسانسور مشهور است. چاله آسانسور دو ویژگی دارد که باید نقشه بردار از آن اطلاع داشته باشد. یکی از این ویژگی اختلاف ارتفاع کف آسانسور با فنداسیون و دیگری چرخش 90 درجه دیواره فنداسیون می باشد که این دیواره  اکثراً در چهار طرف چاله آسانسور و به میزان ارتفاع فنداسیون می باشد.  شکل زیر جزئیات  چاله آسانسور را در نقشه فنداسیون نمایش می دهد که در آن اختلاف کف چاله آسانسور با فندسیون 120 سانتی متر و دیواره چرخشی به میزان 85 سانتی متر می باشد.

در مرحله خاکبرداری ، باید علاوه بر خاکبرداری  طول و عرض مفید چاله آسانسور،  عرض چرخش فنداسیون نیز خاکبرداری شود .  فرض کنید عرض و طول  مفید چاله آسانسور 50/1 * 60/1 باشد در شکل بالا میزان خاکبرداری در چاله آسانسور برابر با عرض 20/3 و طول 30/3  می باشد (1.50+2*.85=3.20, 1.60+2*.85=3.30).

 

2 thoughts on “گودبرداری ساختمان

  • سید علی نوری
   سید علی نوری says:

   سلام جناب مهندس رسولی
   وقت شما بخیر کد صفر صفر در بخش گودبرداری ساختمان به طور مفصل بحث شده است . اما من قصد دارم در اسرع وقت یک فیلم آموزشی در این مورد بر روی سایت قرار دهم که چندین نقشه معماری را سازه را مورد بررسی قرار خواهم داد . البته اگر شما در مورد توضیحات بیان شده در قسمت گودبرداری ،سوالی دارید می توانید از طریق شماره تلفن من در سایت با من تماس بگیرید .
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *